Šolska svetovalna služba

Šolsko svetovalno službo opravlja:

Karmen Stolnik, univ. dipl. ped. in prof. soc.

E-mail: karmen.stolnik@gmail.com

Telefon: 02/5669-173
Mobitel 041 651 855

Uradne ure:

 

  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Uradne ure: / / 8:00 – 12:00 8.00-12.00 8.00-12.00
Govorilne ure:          

Naloga šolske svetovalne službe je, da sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji  vzgojno-izobraževalnega dela šole, nudi strokovno pomoč dijakom in njihovim staršem ter tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov in šole kot celote. Kvalitetno svetovalno delo je mogoče zgolj z uspešnim sodelovanjem z vsemi pedagoškimi delavci šole, dijaki, njihovimi starši ter zunanjimi institucijami.

0Svetovalna služba skrbi za celosten razvoj mladostnika, v smislu svetovanja in neposredne pomoči pri osebnostnem razvoju mladostnika. Z aktivnim sodelovanjem na tematsko obarvanih razrednih urah, izvedbo interesnih dejavnosti po prosti izbiri, pripravo tematskih razstav skuša prispevati k oblikovanju spodbudnega učnega okolja in sprotnega reševanja življenjskih izzivov.

Kdaj obiskati svetovalno službo:

 • ko potrebujete nasvet (glede učenja, glede sprejemanja življenjskih odločitev, glede reševanja konfliktov,…)
 • ko vam zmanjka moči, ker ste bili predolgo močni
 • ko ne zmorete kontrolirati jeze
 • če občutite strah pred šolo/predmetom/učiteljem
 • če imate občutek manjvrednosti, nizko samopodobo
 • če imate občutek praznine, osamljenosti
 • ko si želite urediti status dijaka
 • ko potrebujete potrdilo o vpisu
 • ko ste žrtev nasilja (medvrstniškega, družinskega, spolne zlorabe)
 • če opazite neprimeren odnos oz. nasilje nad drugimi
 • ko se odločate o nadaljevanju izobraževanja
 • ko potrebujete prilagoditve šolskih obveznosti (v primeru daljših odsotnosti iz zdravniških razlogov, …)
 • ko se želite z nekom pogovoriti

Delo svetovalne službe poleg dela z dijaki, učitelji, starši in vodstvom šole zajema tudi stalno strokovno izpopolnjevanje (udeležba na seminarjih, konferencah, študij literature, spremljanje aktualnih novosti) ter razvojno-analitične naloge (analiza učnih navad učencev, analiza učne uspešnosti, vpisa na fakulteto, uvajanje izboljšav in samoevalvacija).

Karmen Stolnik

Dostopnost