Osnovni podatki

Ime vzgojno-izobraževalnega zavoda:

Skrajšano ime šole:

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

SŠGT Radenci

Vrsta pravne osebe: Javni zavod
Naslov in sedež šole: Mladinska ulica 5, 9252 Radenci

Telefon – tajništvo šole:

Telefon – zbornica šole:

Telefon – dijaški dom:

02 566 9 160

02 566 9 164

02 564 2 652

Splet:

E-naslov:

http://ssgtr.si

info@ssgtr.si

Poslovodni organ in pedagoški vodja:

E-naslov:

Telefon:

Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat., ravnateljica

janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si

02 566 9 161, 041 605 161

Organ upravljanja:

Predsednica Sveta šole:

E-naslov:

Telefon:

Svet šole

Jerneja Matjašič, prof. mat.

jerneja.matjasic@gmail.com

02 566 9 160

Računovodkinja:

E-naslov:

Telefon:

Blaška Ferme, diplomirana ekonomistka

racunovodstvo-ssmsgt@guest.arnes.si

02 566 9 163

Ustanovitelj:

Sklep o ustanovitvi (zadnji spremembi):

Vlada RS

02. 09. 2008, št.: 01403-132/2008/5,

08. 06. 2010, št.: 01403-17/2010/54

Sklep o vpisu v sodni register:

Vložna št.: 10002400, Srg 1999/01062,

Srg 2008/24769,  Srg 2009/13050

Matična številka (identifikacija): 5084784
Številka proračunskega uporabnika: 70432
Ime dejavnosti: Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Področja dejavnosti:

P/85.320 – srednje poklicno in strokovno izobraževanje,

I/55.900 – dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve, R/91.011 – dejavnost knjižnic

Številka za DDV: SI 90515781
Številka transakcijskega računa: SI 56 0110 0603 0704 306, BSLJSI2X, odprt pri Banka Slovenije, Slovenska ulica 35, 1505 Ljubljana
Območje delovanja: Republika Slovenija

 

Svetovalna delavka:

Telefon:

E-naslov:

Karmen Stolnik, univ. dipl. ped. in prof. soc.

02 5669 173

karmen.stolnik@gmail.com

Tajnica poklicne mature:

Telefon:

E-naslov:

Alenka Glavač Geršanov, prof. bio. in kem.

02 5669 160

alenkagg@yahoo.com

Organizator izrednega izobraževanja:

Telefon:

E-naslov:

Franc Čagran, univ. dipl. ekon.

02 5669 169

franc.cagran@guest.arnes.si

Tajnica zaključnih izpitov:

Telefon:

E-naslov:

Alenka Glavač Geršanov, prof. bio. in kem.

02 5669 160

alenkagg@yahoo.com

Organizator PUD:

Telefon:

E-naslov:

Andrej Drvarič, inž. el.

02 5669 171

andrej.drvaric@gmail.com

Dostopnost