Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK / GASTRONOMSKO-TURISTIČNA TEHNICA

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da: usvojijo strokovno teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog in reševanje realnih praktičnih problemov v stroki, usvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja, spoznajo pomen in usvojijo cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v življenjskem okolju, znajo komunicirati skladno s poslovno etiko, bontonom, načeli gostoljubnosti, v slovenskem in najmanj dveh tujih jezikih, obvladajo temeljno strokovno terminologijo, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj idr., so sposobni sodelovanja v skupini in pri projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela, znajo organizirati in izvajati animacijo za goste ob različnih priložnostih, poznajo osnovne naravnogeografske značilnosti, družbenozgodovinski in kulturni razvoj v Sloveniji in v svetu, poznajo slovensko naravno in kulturno dediščino in jo znajo tržiti v okviru gostinskih in turističnih storitev, znajo prilagoditi kulinarično ponudbo, organizacijo in izvedbo priprave in postrežbe različnim ciljnim skupinam in strukturi gostov ter dogodkom, zmorejo izbrati in ustrezno obdelati živila po mehanskih in toplotnih postopkih v okusne jedi in jih v kombinaciji z drugimi jedmi in pijačami umestiti na jedilnik rednih oziroma izrednih obrokov, znajo izračunati hranilne in kalorične vrednosti živil ter živila zdravo kombinirati v prehrani za različne ciljne skupine, razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja in aktivno skrbijo za lastno zdravje in zdravje gostov, poznajo osnove finančnega poslovanja, trženja in jih uporabiti pri oblikovanju ponudb za gostinske in turistične storitve, učinkovito obvladajo uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij, obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.), upoštevajo in izvajajo načela in zakonske predpise na področju gostinstva in turizma za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod, so naravnani v vseživljenjsko učenje, se strokovno spopolnjujejo, skrbijo za svoj osebnostni razvoj in za uspešno sodelovanje v družbi, ciljno načrtujejo in spremljajo svoj poklicni razvoj s poklicnim portfolijem, samovrednotijo in spremljajo napredek svojih poklicnih dosežkov, transparentno predstavijo svoje osebnostne dimenzije in razvoj poklicne kariere. Dijak bo ob zaključku izobraževanja: usposobljen za samostojno izvedbo strokovnega dela v skupini, timu ter za sodelovanje pri projektnem delu, odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi, imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju, iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju, naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje, usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah, ekološko osveščen, znal javno nastopati, razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja štiri leta. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti: splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module, odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti: interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in poklicno maturo. Poklicna matura obsega: Obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom. Izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek oziroma storitev in zagovor.

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih. 

Dostopnost