Šolska svetovalna služba

Šolsko svetovalno službo opravlja:

Jasmina Šinko

E-mail: jasmina.sinko@ssgtr.si

Telefon: 02 56 69 173
Mobitel: 041 651 855

Uradne ure:

 

  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Uradne ure: 7.00 – 14.00 7.00 – 12.00 8.00 – 14.00 7.00-15.00 /
Govorilne ure: 8.00 – 12.00  8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00  /

Naloga šolske svetovalne službe je, da sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji  vzgojno-izobraževalnega dela šole, nudi strokovno pomoč dijakom in njihovim staršem ter tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov in šole kot celote. Kvalitetno svetovalno delo je mogoče zgolj z uspešnim sodelovanjem z vsemi pedagoškimi delavci šole, dijaki, njihovimi starši ter zunanjimi institucijami.

0Svetovalna služba skrbi za celosten razvoj mladostnika, v smislu svetovanja in neposredne pomoči pri osebnostnem razvoju mladostnika. Z aktivnim sodelovanjem na tematsko obarvanih razrednih urah, izvedbo interesnih dejavnosti po prosti izbiri, pripravo tematskih razstav skuša prispevati k oblikovanju spodbudnega učnega okolja in sprotnega reševanja življenjskih izzivov.

Kdaj obiskati svetovalno službo:

 • ko potrebujete nasvet (glede učenja, glede sprejemanja življenjskih odločitev, glede reševanja konfliktov,…)
 • ko vam zmanjka moči, ker ste bili predolgo močni
 • ko ne zmorete kontrolirati jeze
 • če občutite strah pred šolo/predmetom/učiteljem
 • če imate občutek manjvrednosti, nizko samopodobo
 • če imate občutek praznine, osamljenosti
 • ko si želite urediti status dijaka
 • ko potrebujete potrdilo o vpisu
 • ko ste žrtev nasilja (medvrstniškega, družinskega, spolne zlorabe)
 • če opazite neprimeren odnos oz. nasilje nad drugimi
 • ko se odločate o nadaljevanju izobraževanja
 • ko potrebujete prilagoditve šolskih obveznosti (v primeru daljših odsotnosti iz zdravniških razlogov, …)
 • ko se želite z nekom pogovoriti

Delo svetovalne službe poleg dela z dijaki, učitelji, starši in vodstvom šole zajema tudi stalno strokovno izpopolnjevanje (udeležba na seminarjih, konferencah, študij literature, spremljanje aktualnih novosti) ter razvojno-analitične naloge (analiza učnih navad učencev, analiza učne uspešnosti, vpisa na fakulteto, uvajanje izboljšav in samoevalvacija).

Dostopnost