Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

GASTRONOMIJA IN TURIZEM | TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 4 LETA

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da: usvojijo strokovno teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog in reševanje realnih praktičnih problemov v stroki, usvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja.

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE:

GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK / GASTRONOMSKO-TURISTIČNA TEHNICA

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4 leta

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih. Predstavitev programa si lahko v celoti ogledate na spodnji povezavi (klikni SSI):

Odločitev za poklic šele po prvem letniku izobraževanja na šoli.

SMER TURIZEM

STROKOVNI MODULI, POVEZANI S TURIZMOM:

SVETOVANJE IN PRODAJA TURISTIČNIH
PROIZVODOV

TURISTIČNO SPREMLJANJE IN VODENJE
HOTELSKA IN RECEPTORSKA DELA
OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ
ANIMACIJA

TRIJE
TUJI JEZIKI (NEM, ANG, ITA)

SMER GASTRONOMIJA

STROKOVNI MODULI, POVEZANI Z GOSTINSTVOM:

PRIPRAVA IZREDNIH OBROKOV
STREŽBA IZREDNIH OBROKOV
PRIPRAVA REDNIH OBROKOV
STREŽBA REDNIH OBROKOV
CATERING
KULINARIKA IN VINA V SLOVENIJI

DVA TUJA JEZIKA
(NEM, ANG)

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja štiri leta. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

PREDMETNIK

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora. Pogoji za dokončanje Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module, odprti del kurikula . Poleg tega mora opraviti: interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo. Poklicna matura obsega: Obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom. Izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dostopnost