Poklicna matura

::::KAJ JE POKLICNA MATURA?

Poklicna matura je državni izpit, ki ima dvojno vlogo:

1. posameznik si s poklicno maturo pridobi srednjo strokovno izobrazbo (gastronomsko-turistični tehnik, gastronomski tehnik).

2. poklicna matura daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Za vpis na univerzitetni študijski program pa mora kandidat, ob poklicni maturi, uspešno opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Nekateri univerzitetni študijski programi ne omogočajo vpisa z dodatnim predmetom. Ta predmet kot pogoj za vpis v univerzitetni program določajo fakultete samostojno.

KDO LAHKO PRISTOPI K OPRAVLJANJU POKLICNE MATURE?

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

– uspešno končal 4. letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja

– uspešno končal 2. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja

– uspešno končal poklicni tečaj

– opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit.

KJE SE KANDIDAT PRIJAVI K POKLICNI MATURI?

Kandidat se prijavi k poklicni maturi pri tajniku šolske maturitetne komisije na šoli, na kateri je bil vpisan med izobraževanjem oziroma kjer je končal zadnji letnik. Kandidat odda predprijavo k poklicni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Prijavo za spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok odda kandidat do datumov, ki so navedeni v koledarju za tekoče šolsko leto.

OBVEZNI IN IZBIRNI PREDMETI POKLICNE MATURE

Poklicna matura je sestavljena iz 4 predmetov.

Za program GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI) – poklic gastronomsko-turistični tehnik obsega predmete:
1. predmet: pisni in ustni izpit iz slovenščine
2. predmet: pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom
3. predmet: pisni in ustni izpit iz angleščine ali nemščine ali matematike
4. predmet: izdelek oziroma storitev in zagovor.

Za program GASTRONOMIJA (PTI) – poklic gastronomski tehnik obsega predmete:
1. predmet: pisni in ustni izpit iz slovenščine
2. predmet: pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev
3. predmet: pisni in ustni izpit iz angleščine ali nemščine ali matematike
4. predmet: izdelek oziroma storitev in zagovor.

Šolska maturitetna komisija na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci:
predsednica ŠMK: Karmen Stolnik, ravnateljica
namestnik predsednice: Franc Čagran
tajnica ŠMK: Alenka Glavač Geršanov
članica: Mateja Rožanc Zemljič
članica: Zdenka Mesarič

POMEMBNI NASLOVI NA SPLETU:

https://www.ric.si/ je spletna stran Državnega izpitnega centra, kjer med drugim najdete: Zakon o maturi, Pravilnik o poklicni maturi, Maturitetni izpitni katalog, Predmetne izpitne kataloge, maturitetni koledar in vse informacije o splošni maturi.

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/ je spletna stran Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kjer med drugim najdete PREDMETNE IZPITNE KATALOGE ZA POKLICNO MATURO za vse predmete → direktni naslov: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/

http://portal.evs.gov.si/  je spletna stran za vpis na univerzitetne programe

http://vss-ce.com/VPS/  je spletna stran višješolske prijavne službe.

 

Dostopnost