logo
PRIJAVA

Srednje poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: GASTRONOMIJA

Naziv poklicne izobrazbe: gastronomski tehnik / gastronomska tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da: razvijejo zmožnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki poznajo lastnosti in uporabo živil, pijač, pripomočkov, strojev in naprav v stroki obvladajo strokovno načrtovanje in oblikovanje ponudbe v gostinstvu obvladajo kontrolne postopke storitev osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembne za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog obvladajo poklicno specifične metode reševanja problemov ter strokovnega odločanja obvladajo strokovno terminologijo se sporazumevajo z gosti v najmanj enem tujem jeziku uporabljajo strokovno literaturo, predpise in standarde obvladajo znanja vodenja in dokumentiranja storitev osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe nergije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja ipd. obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj ipd. obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.) so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi so sposobni sodelovati v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organizirati in voditi projektno in timsko delo poznajo in kakovostno opravljajo dela in storitve v gostinstvu in turizmu razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja aktivno skrbijo za lastno zdravje in zdravje gostov znajo sprejemati goste in z njimi ustrezno ustno in pisno komunicirati v slovenskem jeziku in najmanj dveh tujih jezikih znajo komunicirati z gosti skladno s poslovno etiko, bontonom in načeli gostoljubnosti poznajo pojem kakovosti in uporabljajo sisteme standardov za zagotavljanje kakovosti poznajo osnovne naravnogeografske značilnosti, družbenozgodovinski in kulturni razvoj v Sloveniji in širšem prostoru poznajo slovensko naravno in kulturno dediščino in jo znajo tržiti v okviru gostinskih in turističnih storitev znajo izdelati kalkulacije za gostinske in turistične storitve poznajo zakonske predpise na področju gostinstva in turizma in jih upoštevajo pri izvajanju storitev znajo organizirati in izvajati animacijo za goste ob različnih priložnostih poznajo osnove trženja in jih uporabljajo pri oblikovanju ponudb za gostinske in turistične storitve poznajo in dosledno upoštevajo varnostne predpise pri delu ciljno načrtujejo in spremljajo svoj poklicni razvoj s poklicnim portfolijem samovrednotijo in primerjajo poklicne dosežke znajo poiskati informacije na trgu dela in izobraževalnih možnostih doma in v EU transparentno predstavijo svoje osebnostne dimenzije in razvoj poklicne kariere

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja 2 leti. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv poklicne izobrazbe s področja gostinstva in turizma, živilstva in biotehnike ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA Pogoji za napredovanje V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

■ splošnoizobraževalne predmete,

■ obvezne strokovne module,

■ izbirne strokovne module,

■ odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti:

■ interesne dejavnosti,

■ obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in

■ poklicno maturo. Poklicna matura obsega: Obvezni del:

■ pisni in ustni izpit iz slovenščine,

■ pisni in ustni izpit iz »Gastronomija in turistične storitve« Izbirni del:

■ pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike

■ izdelek iz kuharstva in storitev iz strežbe ter zagovor NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije: Vodja cateringa