logo
PRIJAVA

PRIJAVA V PROGRAM USPOSABLJANJA – MUNERA 3

VABIMO VAS k prijavi za program usposabljanja Lokalna prehrana na sodoben način v vrtcih in osnovnih šolah

SŠGT Radenci sodeluje v projektu MUNERA 3, ki se izvaja v okviru razpisa »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«. V okviru projekta se bodo na izbranih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti in so za udeležence brezplačni.

Na SŠGT Radenci so strokovni učitelji pripravili dva programa usposabljanja, ki ju je potrdil Programski odbor MUNERA 3 in Svet SŠGT Radenci:

  • Lokalna prehrana na sodoben način v vrtcih in osnovnih šolah
  • Popestritev jedilnikov v šolskih kuhinjah in vrtcih ter drugih prehranskih obratih

Program usposabljanja Lokalna prehrana na sodoben način v vrtcih in osnovnih šolah je 50-urni in je za udeležence brezplačen.

S programom usposabljanja bomo pričeli  marca 2019, v prostorih SŠGT Radenci. Namenjen je zaposlenim v vrtcih in osnovnih šolah. Prijave sprejemamo do 22. marca 2019 oz. do zapolnitve mest. Velikost skupine – udeležencev je omejena: 15 do največ 20 oseb.

Vljudno vabljeni,

Prijave:

Priloga: programa usposabljanj

PROGRAM USPOSABLJANJA

Lokalna prehrana na sodoben način v vrtcih in osnovnih šolah

Naziv programa Lokalna prehrana na sodoben način v vrtcih in osnovnih šolah
Področje Biotehnika
Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Zdenka Mesarič

Kratek opis programa

(max. 150 besed)

 

Pomemben vidik izobraževanja otrok v vzgojnovarstvenih ustanovah je navajati jih na zdrave prehranjevalne navade.

Udeleženci programa bodo nadgradili znanje in kompetence v načrtovanju in pripravi zdrave in uravnotežene prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v skladu s smernicami in priporočili zdravega prehranjevanja otrok v obdobju odraščanja za različne starostne skupine v vrtcih in osnovnih šolah. Z vključevanjem sodobnih trendov pri pripravi jedi na lokalni ravni se bo izboljšala tudi njihova kvaliteta. Pomemben vidik v pripravi prehrane v vrtcih in osnovnih šolah je vnašanje domačih in lokalnih živil v vsakodnevno prehrano. V okviru programa bodo udeleženci osvežili in nadgradili znanje v pripravi lokalnih jedi ter spoznavali zamenjave za težje prebavljiva živila z ustreznejšimi lažje prebavljivimi živili.
SPLOŠNI DEL 
Utemeljenost (v skladu z razpisom in analizo potreb)

 

Program usposabljanja omogoča pridobivanje novih znanj in kompetenc pri načrtovanju in pripravi lokalnih jedi s sodobnimi trendi priprave zdrave prehrane za otroke v vrtcih in osnovnih šolah. S tem se bodo izboljšale kompetence udeležencev za večjo mobilnost med področji dela ter se bodo pridobila nova znanja za kvalitetnejšo pripravo hrane za različne starostne skupine v vrtcih in osnovnih šolah. Razvoj narekujejo potrebe delodajalcev in spremembe v prehranjevalnih navadah. Program usposabljanja je skladen z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2018–2022, v okviru tretjega prednostnega področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe trga dela. Program je ciljno naravnan v  pripravo zdravih in lokalnih jedi z vključevanjem sezonskih in lokalnih živil v vsakodnevno prehrano otrok v obdobju odraščanja, v skladu s smernicami in priporočili zdravega prehranjevanja otrok za različne starostne skupine v vrtcih in osnovnih šolah.
Ciljna skupina (v skladu z razpisom in analizo potreb)

 

 

Ciljna skupina so zaposleni v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki želijo izboljšati strokovne kompetence v načrtovanju in sodobni pripravi zdrave ter uravnotežene prehrane z vključevanjem lokalnih in sezonskih živil v pripravo jedi.

Ciljno skupino sestavljajo:

·       zaposleni v kuhinjah vrtcev in osnovnih šol,

·       organizatorji zdrave prehrane v vrtcih in osnovnih šolah,

·       učitelji gospodinjskega pouka v osnovnih šolah.

Pogoji za vključitev v program
(v skladu z razpisom)
Status zaposlenega ali samostojnega podjetnika
Cilji programa (v skladu z razpisom in analizo potreb) Cilj programa je izboljševanje strokovnih kompetenc zaposlenih v vrtcih in osnovnih šolah pri načrtovanju in vključevanju lokalnih in sezonskih živil v vsakodnevno prehrano otrok v vrtcih in osnovnih šolah. Z vključevanjem sodobnih trendov pri pripravi jedi na lokalni ravni se bo z vključevanjem lokalnih in sezonskih živil v prehrano izboljšala kvaliteta jedi, izboljšale pa se bodo tudi prehranjevalne navade otrok.
Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur
Oblika dela Kontaktne ure On line delo

(max. 50 % celotnega programa)

Izdelek ali storitev Drugo

(navedite)

Teoretični del (št. ur) 5
Praktični del (št. ur) 40 5
Način evidentiranja (lista prisotnosti, podpisana izjava – izdelek, storitev …) Lista prisotnosti Izdelek, lista prisotnosti
Pogoji za končanje programa Min. 80 % prisotnost na aktivnostih, obvezna izdelava izdelka in predstavitev.
POSEBNI DEL
Vsebine programa Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja, poudarek je na praktičnem delu. Udeleženci pripravljajo jedi po izpopolnjenih receptih z upoštevanjem prilagojenih živil in normativov ter vključevanjem ustreznih zamenjav živil in postopkov dela. Pri posodabljanju receptur se upoštevajo smernice zdravega prehranjevanja za različne starostne skupine v vrtcih in osnovnih šolah. Jedi ustrezno porcionirajo, jih predstavijo in servirajo.
Kompetence, pridobljene s programom Udeleženec usvoji sodoben način priprave lokalnih jedi za različna starostna obdobja v vrtcih in osnovnih šolah.
Spretnosti, pridobljene s programom Udeleženec nadgradi svoje predznanje, zna pravilno izbrati sestavine in jedi za obroke. Pravilno izvaja mehanske in toplotne postopke pri pripravi lokalnih jedi. Zna jedi primerno servirati in predstaviti, vključujoč kulturo prehranjevanja.
Splošne kompetence, dopolnjene s programom Udeleženec racionalno porablja živila in energijo, upošteva pravila varnosti in zdravja pri delu, upošteva pravila varovanja okolja in HACCP pravila. Učinkovito komunicira v delovnem timu in kritično oceni izdelek.
Organizacija izobraževanja (navedba vsebinskih sklopov –modulov, časovni obseg) Ø  Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah – 2 uri

Ø  Lokalne jedi gastronomskih regij Prekmurja, Prlekije in Slovenskih goric – 3 ure

Ø  Posodabljanje receptur in nove kreacije jedi z upoštevanjem regijskih posebnosti – 3 ure

Ø  HACCP sistem – 3 ure

Ø  Mehanska in toplotna obdelava živil 30 ur

Ø  Serviranje in porcioniranje jedi – 2 uri

Ø  Degustiranje in analiza dela – 2 uri

Ø  Priprava obroka – 5 ur

Izobrazba in kompetence izvajalca(ev) programa (stopnja in smer izobrazbe) Višješolska izobrazba gostinske smeri

Popestritev jedilnikov v šolskih kuhinjah in vrtcih ter drugih prehranskih obratih

 

Naziv programa Popestritev jedilnikov v šolskih kuhinjah in vrtcih ter drugih prehranskih obratih
Področje Biotehnologija
Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Dušan Zelko, Peter Pertoci

Kratek opis programa

(max. 150 besed)

Med  učenci in učitelji osnovnih šol ter drugimi koristniki  hrane je zadnje čase več prehranskih posebnosti zaradi različnih vzrokov. Razne  alergije in omejitve v prehrani narekujejo  visoko  pripravljenost in dobro poznavanje  tematike kuhinjskega osebja. Prepoznavanje in  znanje modificiranja aditivov in drugih  omejitev  je ključnega pomena za dobro izvajanje šolske prehrane, prehrane starostnikov in drugih konzumentov.
SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z razpisom in analizo potreb) V  skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih  v Republiki Sloveniji za  obdobje 2013- 2020.  V  tem usposabljanju bodo kuharji in drugi zaposleni v kuhinjah pridobili kompetence s področja  prehranskih posebnosti za vse starostne  populacije. Program pomaga zmanjšati razkorak med pričakovanji gostov oziroma uporabnikov storitev in med zaposlenimi v kuhinjah. Z idejami in predlogi v programu izobraževanja bi zaposleni v kuhinjah pridobili dodatna znanja na tem področju.
Ciljna skupina (v skladu z razpisom in analizo potreb) Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati  kompetence  na svojem delovnem področju v  kuhinjah.  To so zaposleni v šolskih kuhinjah, v domovih za ostarele in v obratih javne prehrane ter gostinci.
Pogoji za vključitev v program
(v skladu z razpisom)
Status zaposlenega  ali samostojnega podjetnika
Cilji programa (v skladu z razpisom in analizo potreb) Izboljšanje kompetenc zaposlenih v kuhinjah na področju spremljanja sodobnih trendov, omejitev posameznika in modifikacij  določenih omejitev. Njihovo delo bo učinkovitejše, na delovnem mestu bodo povsem avtonomni in suvereni ter pripravljeni na prehranske posebnosti posameznika, delo bodo opravljali v dvosmerno zadovoljstvo. Standardne jedi bodo znali pripraviti za različne starostne skupine uporabnikov in jih prilagoditi glede hranilne in prehranske vrednosti za otroke v vrtcih, osnovnošolce, dijake in starostnike v domovih. Izkušnje kažejo, da imajo starostniki kljub omejitvam radi bogato in pestro hrano (za intenzivnost okusa – slabše zaznavanje brbončic, vključujemo več zelišč in zmanjšujemo sol in aditive).

Običajna jed, postrežena  v kovinski posodici z malo dekoracije, je lahko mikavnejša. Sodobno garnirana jed na krožniku navduši tudi starostnike, ki imajo slabši apetit.

Obseg programa (skupno št. ur) 60
Oblika dela Kontaktne ure On line delo

(max. 50 % celotnega programa)

Izdelek ali storitev Drugo

(navedite)

Teoretični del (št. ur) 8  
Praktični del (št. ur) 40 6 6  
Način evidentiranja (lista prisotnosti, podpisana izjava – izdelek, storitev …) Lista prisotnosti Konzultacije po e-pošti Izdelek, lista prisotnosti  
Pogoji za končanje programa Minimalno 80 % prisotnost v programu.
POSEBNI DEL
Vsebine programa §  V programu bomo analizirali jedilnike iz kuhinj udeležencev od drugod,  z izmenjavo mnenj in izkušenj bomo vplivali na popestritev in obogatitev jedilnikov.

§  Izmenjava in usklajevanje sistema HACCP.

§  Predlagane recepture bomo pregledali in pripravili po smernicah zdrave prehrane (mehanska in toplotna  obdelava živil).

§  Degustacija pripravljenih jedi.

§  Pomen  uživanja hrane v prijetnem ambientu in priprava pogrinjka.

Kompetence, pridobljene s programom §  Uporablja HACCP določila.

§  Upošteva načela varstva pri delu.

§  Racionalno uporablja material in energijo.

§  Upošteva pravila varovanja okolja.

§  Skrbi za lastno zdravje in zdravje uporabnikov storitev.

§  Učinkovito komunicira z uporabniki in s sodelavci v timu.

Spretnosti, pridobljene s programom Udeleženci pridobijo spretnosti pri pripravi jedilnikov in pripravi jedi z upoštevanjem vseh omejitev in posebnosti  uporabnikov.
Splošne kompetence, dopolnjene s programom Udeleženci  dopolnijo znanje  s področja komunikacije z uporabniki storitev na področju timskega dela in modifikacije aditivov v prehrani.
Organizacija izobraževanja (navedba vsebinskih sklopov –modulov, časovni obseg) §  HACCP sistem – 2 uri

§  Analiza jedilnikov in izboljšave – 10 ur

§  Mehanska in toplotna obdelava živil – 44 ur

§  Modifikacija aditivov – 2 uri

§  Degustacija – 2 uri

Izobrazba in kompetence izvajalca(ev) programa (stopnja in smer izobrazbe) §  Srednja strokovna izobrazba iz gostinstva (gostinski poslovodja, gostinski tehnik …).

§  Višješolska strokovna izobrazba iz gostinstva (organizator poslovanja v gostinstvu …).

 

Comments are closed.